معدنی شدنی


معدنی شدنی (مینرالیزاسیون)
Mineralisation


در این تغییرات غشاء اسکلتیک به مواد معدنی مانند کربنات کلسیم (کالسیفیکاسیون) یا سیلیس (سیلیسی فیکاسیون) که در حالت اول به آن آهکی شدن و در حالت دوم سیلیسی شدن می گویند آغشته می گردد. مواد کانی ممکن است به صورت بلورهایی در سطح داخلی غشاء نیز رسوب کرده، متبلور گردد.

تعداد بازدید ها: 6284