معاویه و سیاست مدارا با امام حسین علیه السلام


روایت شده است که مروان بن حکم که حاکم مدینه از سوی معاویه بود نامه ای به معاویه نوشت و در آن ذکر کرد که: « عمرو بن عثمان گفته است که مردانی از اهل عراق و بزرگان حجاز نزد حسین بن علی علیه السلام رفت و آمد دارند و گفته است که ما ایمن از تحرکات و قیام او نیستیم و من در این باره تحقیق کردم و به این رسیدم که او فعلاًبه دنبال خلافت نیست و از اینکه بعد از این هم چنین باشد مطمئن نیستم. بنویس که با او چه کنم؟ »

معاویه در جواب نوشت: « آنچه درباره حسین گفتی می دانم. مبادا به حسین اعتراض کنی. تا زمانی که با تو کاری ندارد با او کاری نداشته باش. تا زمانی که در بیعت ماست و با ما در حکومت معارضه ندارد ما قصد هیچ گونه تعرض به او نداریم پس تا مادامی که رو در روی تو نه ایستاده است با او مدارا کن. »

مراجعه شود به:
نظرخواهی معاویه از مروان بن حکم درباره امام حسین علیه السلام
پایبندی امام حسین به پیمان امام حسن با معاویه


تعداد بازدید ها: 6289