معاملات تجارتی تبعی


علاوه بر معاملات تجارتی ذاتی معاملات دیگری هست که ذاتاً تجاری نیستند ولی به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملین ، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجارتی تبعی می نامند و در ماده 3 قانون تجارت به 4 قسمت تقسیم شده است:

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
  2. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند
  4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی


تعداد بازدید ها: 49520