معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر


تغییر مسیر از: معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر

برات عبارت از حواله ای است که خطاب به شخص معینی صادر می شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد.معاملات برواتی که عرفا جزء عملیات صرافی است اغلب در تجارت مورد احتیاج است و به همین جهت است که در قانون تجارت ایران و بعضی از ممالک اروپا در عملیات تجارتی ذاتی بحث خاصی نسبت به آن شده است. بنابر این معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر تجارتی است.


تعداد بازدید ها: 14765