مسترشد خلیفه عباسی


مسترشد خلیفه عباسی

« 529- 512 ق / 1134-1118 م»

پس از درگذشت مستظهر، پسرش ابو منصور فضل بن مستظهر، ملقب به مستر شد، خلیفه عباسی شد.مدت خلافت این خلیفه 17 سال و 6 ماه و 20 روز بود.
این خلیفه مردی خوش سخن و در عین حال خودخواه و خودپسند بود.

خلیفه و سلاطین سلجوقی

در زمان او بین دو پادشاه سلجوقی عراق و خراسانی «سلطان مسعود و سلطان سنجر» ناسازگاری و کشمکشی درگرفت که خلیفه از این آشفتگی اوضاع نیرو گرفت.
او به تدریج کارها را در دست گرفت و مصمم شد تا مسعود سلجوقی را که خود را اختیار دار بغداد می‏دانست، شکست دهد. از این رو به آذربایجان آمد، ولی شکست خورده و اسیر شد.
پس از آن سلطان سلجوقی دستور داد که او را با احترام به خیمه آورند و چند تن را به نگهبانی‏اش گماشت.

عاقبت مقرر شد تا خلیفه در برابر پرداخت وجهی به سلطان آزاد شود، اما چند روز پس از آن، چند تن که گفته می‏شود از فداییان اسماعیلی بودند به خیمه حمله برده، خلیفه را به قتل رساندند.


تعداد بازدید ها: 8444