مسؤولیت چیست؟


بحث اساسی‌ که در جهان امروز مطرح است مسأله مسئولیت را بیش از آنچه که ما در فارسی از این کلمه می‌فهمیم ارزش و تعمق بخشیده است.

اصل اعتقاد به اصالت مسئولیت یا آزادی هنرمند بزرگترین تصادم میان دو قلب فکری جهان را در شرق و غرب سبب شده است.آیا هنرمند کسی است که ارزشهای مجرد هنری را آنچنانکه خود می‌گزیند و بر اساس ملاکهائی که خود می‌پسندد.خلق می‌کند؟و یا هنرمند آفریننده و خلاقی است که پیش از اصالت دادن به اثر هنری که رسالت خویش می‌شمارد؟
این دو تعریف،دانشمندان و متفکران بخصوص هنرمندان و نویسندگان جهان را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است و اصل هنر برای هنر را در برابر هنر برای انسان و برای ترقی و نجات و آزادی انسان و اجتماع نشانده است.

هنر برای هنر علم برای علم

آیا علم بخاطر خود علم است یا به عنوان وسیله‌ای در خدمت نیاز انسانها توده‌های مردم و جامعه‌های بشری؟

آیا کسی که توانست اثری پدید آرد که احساسی برانگیزد و با عناصر کلام قطعه زیبایی بسازد،شاعر است؟یا شاعر کسی است که تمامی قدرتهای بیان را بکار می‌گیرد تا انسانها را در نیل به هدفها و آگاهی بخشید نشان به زندگی و احساس و مسئولیتها و ناهنجاریهای سرگذشت و سر نوشتشان یاری کند؟کدام یک از اینها واقعیت است؟از قول نیچه در یک جمله می‌گویم:هنر برای هنر،علم برای علم و شعر برای شعر فریبی است برای پوشاندن نعش بودن هنر یا دانشمند و آبرومندانه جلوه دادن گریزش از تعهد مسئولیتهای اجتماعی!

منبع:مسئولیت شیعه بودن؛ دکتر علی شریعتی


تعداد بازدید ها: 39658