مزایای قرآن بر معجزات دیگر


1- از نوع سخن بودن – یکی اینکه از نوع سخن است یعنی یک چیز است که خودش مبین یک فکر و یک روح است و یک سلسله مطالب است. چون به اندازه ای که سخن، گوینده را نشان می دهد یعنی فاعل خودش را نشان می دهد. مثلاً یک ساختمان مهندس را نشانمی دهد. مثلاً یک ساختمان مهندس را نشان می دهد آینه ای ات که تا حدود زیادی مشخصات روحی آن مهندس را نشان می دهد ولی همه اینها تا حدود زیادی ابهام دارند یعنی آن طوری که سخن می تواند گوینده و فاعل خودش را نشان بدهد هیچ کار دیگری نشان نمی دهد و ما که همدیگر را می شناسیم وقتی با معاشرین خودمان می نشینیم گویا تمام روحیه آنها پیش ما مجسم است. 2- قابلیت بقاء – هیچ اثری به اندازه سخن قابل بقاء نیست و شر اینکه معجزه اصلی خاتم الانبیاء از نوع سخن انتخاب شده است این است که این دین، دین خاتم است و دینی است که باید برای همیشه باقی بماند و باید جاودان بماند و یگنه اثری که می تواند به طور جاویدان و دست نخورده باقی بماند سخن است. یک چیزی که به طبع خودش می تواند برای همیشه باقی بماند سخن است.

تعداد بازدید ها: 7230