مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی


مریستم های نخستین و مریستم های ثانوی

مریستم ها را از نظر منشأ و محل تشکیل می توان به دو تیپ مشخص تقسیم نمود.
اول : مریستم های نخستین (meristeme primaire) در رأس ساقه یا انتهای ریشه قرار داشته ، مواد ساختار نخستین و رشد طولی اندامها در گیاهان هستند.
دوم مریستم های ثانوی (Secondary meriste) بر خلاف مریستم های نخستین در نقاط مختلف اندامهای متفاوت جای داشته از تغییر سلولهای تمایز یافته بافتهایی نظیر بافت پوستی، اپیدرم ، یا آوندهای غربالی حاصل می گردند. مریستم های ثانوی معمولاً به صورت لایه با طبقه ای از سلولهای تقسیم شونده به نام لایه زاینده اند و سبب ایجاد بافتهای تازه و تشکیلات جدیدی در ساقه و ریشه گیاهان عالی به نام ساختار ثانوی شده ، رشد قطری این اندامها را تامین می کنند مر یستم های ثانوی خاص بازدانگان و نهادانگان دو لپه یی بوده در گیاهان نهان زاد آوندی و همچنین نهانداگان تک لپه یی (بجز در عده معدودی) دیده نمی شود.


تعداد بازدید ها: 18055