مراکز آیینی عامل تکامل یک تمدن1- شیوه ی زندگی مردم کوهستان با ساحل نشینان متفاوت بود . کوهنشینان برای غذا به شکار آهو می پرداختند و نیز از محصولات به دست آمده در ارتفاعات استفاده میکردند این دو ناحیه از اره تبادل کالا به یکدیگر مرتبط بودند . نمک و منسوجات ا ز نواحی ساحلی به کوهستان برده میشد و از کوهستان سنگهای گرانبها و حتی خوکچه هندی به سوی ساحل می آمد. این تبادلات نشانگر تماس های سیاسی واجتماعی است . بنابراین ساختمان مراکز آیینی در هر دو ناحیه را باید دو عنصر به هم پیوسته در یک فرآیند تکاملی واحد تلقی کرد .
2- اندازه و کیفیت ساختمانهای آیینی نماینگر ظرفیت تولید و نیز اعتبار هر جامعه به ویژه درمقایسه با ساختمانهای همسایه بود . سازماندهی کار و فعالیت مورد نیاز برای ساخت چنین مجموعه هایی می توانست درامور دیگر همان جامعه کارایی داشته باشد ، اموری مانند کشاورزی ودفاع با این حال اصل بنای چنین ساختمانهایی آرزوی مردم جامعه بود که می خواستند با روح نیاکانشان و نیز سایر ارواح و نیروهایی که گمان می رفت بر جهان حاکم هستند ، مرتبط باشند .

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 4522