محمد خان بلوچ

1- محمد خان بلوچ از سرکردگان بلوچ ها بود که به همراه افغانها به ایران آمد .
2- ابتدا به عنوان سفیر از طرف اشرف افغان به قسطنطنیه رفت .
3- پس از سرکوب اشرف افغان توسط نادر پیوست و به حکومت کوهکلیویه رسید.
4- او که اندیشه دسیسه و توطئه بر سر داشت در جریان محاصره بغداد توسط نادر ، زمانیکه جبهه داخلی را خالی دید دست به شورش زد .
5- شورش محمدخان در نهایت توسط نادر سرکوب شد .


منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9866