مجید آقاپور


نام کاربر:مجید آقاپور

تخصص: لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی

نوع فعالیت در دانشنامه:

  • فعالیت در انجمن فیزیک
  • ویرایش مقاله
  • گرافیک دانشنامه
  • تالیف مقاله

زمینه‌های فعالیت:

  • نجوم
  • فیزیک لیزر
  • آزمایشات فیزیک
  • اپتیک
  • انرژی

تعداد بازدید ها: 6538