مثلث در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/1/19/jp012.jpg
مثلث
پس از نقطه و خط،‌شکل هندسی سومین عنصر ساخت سطح است . ما سطح دیدگانیی ( مثلث دیدگانی ، دگرگونیهای مثلث دیدگانی ، شکلهای دیدگانی ) را که به وسیله تعدادی خط محدود می‌شود، از سطح پری که توده‌ای را تشکیل می‌دهد جدا می‌کنیم .
این سطح پر می‌تواند از یک رنگمایه تنها یا چند (دایره رنگ|رنگمایه)) شکل گرفته باشد.
شکلهای هندسی پایه‌ای عبارتند از مثلث، دایره و مربع .
مثلث شکل هندسی فعالی است . وضعیت متعارف آن ( که مانند هرم است) به آن حرکتی روبه بالا می‌دهد. در بحث مثلث دیدگانی ،‌ گرایشهای کلی و امتدادهای مثلث را مشخص کرده‌ایم.
این اصلها برای سطح مثلثی نیز معتبر هستند. رشته‌ای از مثلثهایی که پهلو به پهلوی هم نهاده شده‌اند، بلافاصله رشته‌ای از مثلثهای دیگانیی را به وجود می‌آورد که وضعیت وامتداد آنها به کلی بامثلثهای اولی ضدیت دارند. ( عکس سمت راست)
در عکس سمت راست مثلثهای تیره‌ای که به وسیله شیروانیها شکل یافته‌اند ، از تعادل بخشیدن به حرکت روبه بالای شیروانی سفید ناتوان هستند.
img/daneshnameh_up/2/27/jp012-1.jpg  img/daneshnameh_up/6/6d/jp012-2.jpg img/daneshnameh_up/3/35/jp012-3.jpg img/daneshnameh_up/a/a2/jp012-4.jpg img/daneshnameh_up/3/37/jp012-5.jpg img/daneshnameh_up/8/87/jp012-6.jpg


مثلثها     خط دیدگانی در عکاسی     مثلث دیدگانی در عکاسی   خط عمودی در عکاسی   خط مایل در عکاسی   سطح دیدگانی در عکاسی  


تعداد بازدید ها: 20739