لای


لای
Silt


ذرات جامد خاک در صورتیکه قطرشان بین 200/0 و 50/0 میلی متر باشند،لای نامیده می شوند.

تعداد بازدید ها: 8376