قطب الدین محمد


قطب الدین محمد

«655 632 ق / 1257 1235 م»

پس از مرگ براق حاجب ، قطب الدین محمد از سوی اوگتای قاآن وارث حکومت او در کرمان گردید. وی قتلغ ترکان، زن عموی خود را هم به حباله نکاح خویش درآورد و با حمایت و کمک او در برقرار کردن امنیت و دفع رهزنان و آشوبگران توفیق یافت.

قطب الدین محمد یک بار در 634 ق / 1236 م ، از سوی اوکتای پسر چنگیز، از امارت برکنار شد، اما به دستور اوگتای قاآن و در 650 ق / 1253 م بار دیگر به امارت کرمان رسید. قطب الدین محمد، در جریان لشکرکشی هلاگو به ایران هم طاعت و تبعیت خود را نسبت به ایلخان مغول اظهار کرده و بدین گونه کرمان را از هجوم مغول در امان نگهداشت. به گفته مورخین ، وی پادشاهی دادگر و با انصاف بود و بناهای زیادی در کرمان احداث کرد. قطب الدین محمد در رمضان 655 ق / سپتامبر 1257 م چشم از جهان فرو بست.تعداد بازدید ها: 10725