قدرت یاران امام زمان علیه السلام


ابو فاخته از امام سجاد علیه السلام روایت می کند که فرمود: « هنگامی که قائم ما علیه السلام ظهور کند، خداوند عزوجلّ آفات و امراض را از شیعیان ما برطرف می کند و دل هایشان را مانند پاره های آهن می گرداند و نیروی یکی از آنان را به اندازه نیروی چهل مرد قرار می دهد. آنان حاکمان زمین و بزرگان روی زمین هستند.»

در حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام آمده است: « وقتی آن امر تحقق یابد (امام زمان علیه السلام ظهور کند) هر یک از شما قدرت و نیروی چهل مرد را می یابد و قلب های شما مانند پاره های آهن می گردد، به طوری که اگر نیرو و قدرت خود را بر کوهی وارد کنید آن را از جای بر می کَنید، و شما متصدیان امور زمین و خزانه داران آن هستید. »


تعداد بازدید ها: 7354