فیبرهای آبکشی


فیبرهای آبکشی

در تشکیلات آوند غربالی گیاهان گلدار، اکثراً فیبرهای فراوانی چسبیده به لوله های غربالی به نام فیبرهای آبکشی دیده می شود. اجتماع فیبرها و لوله های غربالی تشکیل دسته های غربالی را تشکیل می دهند. فیبرهای آبکشی در ساختار ثانوی اندام، مخصوصاً در ساقه اکثر گیاهان توسعه فراوان پیدا کرده،با فیبرهای دایره محیطیه و فیبرهای فلوئم ابتدائی متحد شده، آوندهای غربالی را در بر می گیرند، در این حالت لوله های غربالی که در بخش مرکزی قرار می گیرند بنام آبکش نرم و بخش خارجی آنرا که شامل فیبر است،آبکش سخت می گویند (لازم به ذکر است بعضی مولفان آبکش نرم را برای دسته های غربالی فاقد فیبر و نام آبکش سخت را برای لوله های غربالی همراه با فیبر بکار می برند) فیبر آبکشی چه در ساختار اولیه ، چه در ساختار ثانوی اندام همیشه یکنواخت است.

تعداد بازدید ها: 7569