فواید لشگرکشی به هند برای ایران

فواید لشکر کشی نادر به هند برای دولت ایران
1- نادر پس از تسخیر هند با دریافت غنائمی قابل توجه از خزانه درباریان و متمکنان هند عزم بازگشت کرد .
2- کلیه خزانه و جواهرات سلطنتی هند به نادر داده شد .
3- ممالک واقع در مغرب رودخانه اتک سند پیشاور ،کابل ، غرنین ، و کوهستان افغانستان به ایران واگذار شد .
4- علاوه بر جواهرات سلطنتی و تخت طاووس مقداری مسکوکات طلا و نقره و اسلحه و توپ و همچنین 1000 فیل و 17000 اسب و 10000 شتر و صد خواجه و صدو سی نویسنده و دویست آهنگر سیصد بنا و صد سنگتراش و دویست تاجر از هند به ایران آورده شد .
5- همچنین تعداد 60000 جلد از کتابهای خطی گرانبها به ایران گسیل شد .
شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8783