فهرست عناوین ریاضی «D-F»

در این صفحات قصد داریم تمام موضوعاتی که در دانشنامه رشد و در باره ریاضیات است، نشان دهیم. این فهرست لزوما کامل و به روز نمی باشد – اگر شما میتوانید موضوعی را تهیه یا به این لیست اضافه نمائید ( یا موضوعی نباید در این فهرست باشد) پیشنهاد دهید.

همچنین میتوانید ارتباط زیر را دنبال نمائید:
فهرست ریاضیدانان


یک پروژه رشد برای تولید و توسعه پروژه رشد ریاضیات در حال ایجاد میباشد. در صورت تمایل به همکاری با مسئول مربوطه تماس حاصل نمائید.


فهرست عناوین ریاضی - A-C -D-F - G-I -
J-L -
M-O -
P-R -
S-U -
V-Z

NOTOC

D


d'Aguillon, Francois Talk:Francois d'Aguillon --
d'Alembert, Jean Le Rond Talk:Jean Le Rond d'Alembert --
D'Alembertian operator Talk:D'Alembertian operator --
Dandelin, Germinal Pierre Talk:Germinal Pierre Dandelin --
Dandelin spheres Talk:Dandelin spheres --
Danielson, G.C. Talk:G.C. Danielson --
Dantzig, David van Talk:David van Dantzig --
Dantzig, George Talk:George Dantzig --
Darboux integral Talk:Darboux integral --
Darcy-Weisbach equation Talk:Darcy-Weisbach equation
Data compression Talk:Data compression --
Data Encryption Standard Talk:Data Encryption Standard --
Data mining Talk:Data mining --
Data set Talk:Data set --
Dawson function Talk:Dawson function --
De Bruijn-Newman constant Talk:De Bruijn-Newman constant --
De Finetti's theorem Talk:De Finetti's theorem --
De Moivre's formula Talk:De Moivre's formula --
De Rham cohomology Talk:De Rham cohomology --
Debye function Talk:Debye function --
Decidable language Talk:Decidable language --
Decidable set Talk:Recursive set --
Decimal Talk:Decimal --
Decision problem Talk:Decision problem --
Decision tree Decision tree --
DeCSS Talk:DeCSS --
Dedekind cut Talk:Dedekind cut --
Dedekind domain Talk:Dedekind domain --
Dedekind, Richard Talk:Richard Dedekind --
Dedekind completion Talk:Dedekind completion --
Defective number Talk:Defective number --
Deficiency Talk:Deficiency --
Deficient number Talk:Deficient number --
Definable number Talk:Definable number --
Definition Talk:Definition --
Degeneracy «mathematics) Talk:Degeneracy «mathematics»
Degenerate distribution Talk:Degenerate distribution --
Degrees of freedom Talk:Degrees of freedom
Dehn invariant Talk:Dehn invariant --
Del Talk:Del --
Delaunay triangulation Talk:Delaunay triangulation --
Deligne, Pierre Talk:Pierre Deligne --
Delta operator Talk:Delta operator --
Deming regression Talk:Deming regression
DeMorgan, Augustus Talk:Augustus DeMorgan --
Denjoy Integral Talk:Denjoy Integral --
Denominator Talk:Denominator --
Denotational semantics Talk:Denotational semantics --
Dense Talk:Dense --
Density matrix Talk:Density matrix --
Depth-first search Talk:Depth-first search
Derangement Talk:Derangement --
Derivation Talk:Derivation --
Derivative Talk:Derivative --
Derivative of a constant Talk:Derivative of a constant --
Derived group Talk:Derived group --
DES Talk:DES --
Girard Desargues Talk:Girard Desargues --
Desargues' theorem Talk:Desargues' theorem --
Descartes, Ren] ««Talk:Renescartes --
Descent «category theory) Talk:Descent «category theory»
Descriptive statistics Talk:Descriptive statistics --
De Sitter space Talk:De Sitter space --
Determinant Talk:Determinant --
Determinant mathematics Talk:Determinant mathematics --
Deterministic universe Talk:Deterministic universe
Devil's staircase Talk:Devil's staircase --
Diagnostic variables Talk:Diagnostic variables
Diagonal Talk:Diagonal --
Diagonalization Talk:Diagonalization --
Diameter Talk:Diameter --
Diamond theory Talk:Diamond theory --
Dice Talk:Dice --
Dickson's lemma Talk:Dickson's lemma --
Dictionary attack Talk:Dictionary attack --
Dicyclic group Talk:Dicyclic group --
Diffeology Talk:Diffeology --
Diffeomorphism Talk:Diffeomorphism --
Difference equation Talk:Difference equation --
Difference operator Talk:Difference operator --
Differential calculus Talk:Differential calculus --
Differential equation Talk:Differential equation --
Differential form Talk:Differential form --
Differential geometry Talk:Differential geometry --
Differential operator Talk:Differential operator --
Differential rotation Talk:Differential rotation --
Differential topology Talk:Differential topology --
Differintegral Talk:Differintegral --
Diffie, Whitfield Talk:Whitfield Diffie --
Diffie-Hellman Talk:Diffie-Hellman --
Digamma function Talk:Digamma function --
Digit Talk:Digit --
Digital Signature Algorithm Talk:Digital Signature Algorithm --
Digital sum Talk:Digital sum --
Dihedral angle Talk:Dihedral angle --
Dihedral group Talk:Dihedral group --
Dijkstra's algorithm Talk:Dijkstra's algorithm --
Dilation Talk:Dilation --
Dimension Talk:Dimension --
Dimension of an algebraic variety Talk:Dimension of an algebraic variety --
Dimension theorem for vector spaces Dimension theorem for vector spaces --
Dimensional analysis Talk:Dimensional analysis
Dining cryptographers protocol Talk:Dining cryptographers protocol --
Diophantine Talk:Diophantine --
Diophantine approximation Talk:Diophantine approximation --
Diophantine equation Talk:Diophantine equation --
Diophantine set Talk:Diophantine set --
Diophantus Talk:Diophantus --
Dipole Talk:Dipole --
Dirac delta function Talk:Dirac delta function --
Dirac, Paul Talk:Paul Dirac --
Dirac equation Talk:Dirac equation
Direct limit Talk:Direct limit --
Direct product Talk:Direct product --
Direct sum Talk:Direct sum --
Direct sum of groups Talk:Direct sum of groups --
Directed graph Talk:Directed graph --
Directed set Talk:Directed set --
Direction Talk:Direction --
Dirichlet character Talk:Dirichlet character --
Dirichlet convolution Talk:Dirichlet convolution --
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune Talk:Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet --
Dirichlet kernel Talk:Dirichlet kernel --
Dirichlet L-series Talk:Dirichlet L-series --
Dirichlet ring Talk:Dirichlet ring --
Dirichlet's theorem Talk:Dirichlet's theorem --
Discontinuity set Talk:Discontinuity set --
Discrete cosine transform Talk:Discrete cosine transform --
Discrete Fourier transform Talk:Discrete Fourier transform --
Discrete Hankel transform Talk:Discrete Hankel transform --
Discrete Hartley transform Talk:Discrete Hartley transform --
Discrete logarithm Talk:Discrete logarithm --
Discrete mathematics Talk:Discrete mathematics --
Discrete optimization Talk:Discrete optimization --
Discrete random variable Talk:Discrete random variable --
Discrete sine transform Talk:Discrete sine transform --
Discrete space Talk:Discrete space --
Discrete valuation Talk:Discrete valuation --
Discriminant of a polynomial Talk:Discriminant of a polynomial --
Disjoint union Talk:Disjoint union --
Disjunctive normal form Talk:Disjunctive normal form --
Disk integration Talk:Disk integration
Dispenser Talk:Dispenser --
Displacement Talk:Displacement --
Distance Talk:Distance --
Distinct Talk:Distinct --
Distribution Talk:Distribution --
Distributive law Talk:Distributive law --
Distributivity Talk:Distributivity --
Divergence Talk:Divergence --
Divergence theorem Talk:Divergence theorem --
Divisible Talk:Divisible --
Division Talk:Division --
Division algebra Talk:Division algebra --
Division by 2 Talk:Division by 2 --
Division by zero Talk:Division by zero --
Division ring Talk:Division ring --
Divisor Talk:Divisor --
The Doctrine of Chances Talk:The Doctrine of Chances --
Dodecahedron Talk:Dodecahedron --
Domain calculus Talk:Domain calculus
Domain theory Talk:Domain theory --
Dominated convergence theorem Talk:Dominated convergence theorem --
Donaldson Talk:Donaldson --
Donaldson, Simon Talk:Simon Donaldson --
Dot product Talk:Dot product --
Douady, Adrien Talk:Adrien Douady --
Double counting Talk:Double counting --
Double integral Talk:Double integral --
Douglas, Jesse Talk:Jesse Douglas --
Drinfeld, Vladimir Talk:Vladimir Drinfeld --
Dual «category theory) Talk:Dual «category theory» --
Dual group Talk:Dual group --
Dual numbers Talk:Dual numbers --
Dual polyhedron Talk:Dual polyhedron --
Dual space Talk:Dual space --
Duality Talk:Duality --
Dudley, Underwood Talk:Underwood Dudley --
Duodecimal Talk:duodecimal --
Dyadic fraction Talk:Dyadic fraction --
Dynamical system Talk:Dynamical system --
Dynamical systems Talk:Dynamical systems --
Dynamical systems and chaos theory Talk:Dynamical systems and chaos theory --
Dynamics «mechanics) Talk:Dynamics «mechanics»
Dynkin, Eugene Borisovich Talk:Eugene Borisovich Dynkin --
Dynkin diagram Talk:Dynkin diagram --
Dyson, Freeman Talk:Freeman Dyson --

E


E6 «mathematics) Talk:E6 «mathematics» --
e «mathematical constant) Talk:e «mathematical constant» --
Echelon Talk:Echelon --
Eclipse cycle Talk:Eclipse cycle --
Economic statistics Talk:Economic statistics --
Eddington coordinates Talk:Eddington coordinates
Edge Talk:Edge --
Edmonds-Karp algorithm Talk:Edmonds-Karp algorithm --
Effective results in number theory Talk:Effective results in number theory --
Egyptian fraction Talk:Egyptian fraction --
Eigenface Talk:Eigenface --
Eigenvector Talk:Eigenvector --
Eigenvectors Talk:Eigenvectors --
Eilenberg, Samuel Talk:Samuel Eilenberg --
Eisenstein's criterion Talk:Eisenstein's criterion
Einstein Talk:Einstein --
Einstein, Albert Talk:Albert Einstein --
An elegant rearrangement of a conditionally convergent iterated integral Talk:An elegant rearrangement of a conditionally convergent iterated integral --
Elementary algebra Talk:Elementary algebra --
Elementary function Talk:Elementary function
Elementary group theory Talk:Elementary group theory --
Elementary matrix transformations Talk:Elementary matrix transformations --
Elementary number theory Talk:Elementary number theory --
Elevator paradox Talk:Elevator paradox --
ElGamal discrete log cryptosystem Talk:ElGamal discrete log cryptosystem --
Elimination theory Talk:Elimination theory --
Elliott wave Talk: Elliott wave --
Ellipse Talk:Ellipse --
Ellipsoid Talk:Ellipsoid --
Elliptic curve Talk:Elliptic curve --
Elliptic curve cryptography Talk:Elliptic curve cryptography --
Elliptic function Talk:Elliptic function --
Elliptic geometry Talk:Elliptic geometry --
Elliptic integral Talk:Elliptic integral --
Ehrhart polynomial Talk:Ehrhart polynomial --
Embree-Trefethen's constant Talk:Embree-Trefethen's constant --
Empirical relationship Talk:Empirical relationship
Empty function Talk:Empty function --
Empty product Talk:Empty product --
Empty set Talk:Empty set --
ENIAC Talk:ENIAC --
Enigma Talk:Enigma --
Enriched category Talk:Enriched category --
Entire function Talk:Entire function --
Entropy Talk: Entropy --
Entropy encoding Talk: Entropy encoding --
Entscheidungsproblem Talk:Entscheidungsproblem --
Enumeration Talk:Enumeration --
Envelope Talk:Envelope --
Epimenides paradox Talk:Epimenides paradox --
Epimorphism Talk:Epimorphism --
EPR paradox Talk:EPR paradox --
Equaliser Talk:Equaliser --
Equality «mathematics) Talk:Equality «mathematics» --
Equation Talk:Equation --
Equatorial coordinate system Talk:Equatorial coordinate system --
Equilateral Talk:Equilateral --
Equinumerosity Talk:Equinumerosity --
Equivalence class Talk:Equivalence class --
Equivalence of categories Talk:Equivalence of categories --
Equivalence relation Talk:Equivalence relation --
Eratosthenes Talk:Eratosthenes --
Paul Erd?rd?Paul Talk:Paul Erd? --
Erd?orwein constant Talk:Erd?orwein constant --
Erd?onjecture Talk:Erd?onjecture --
Erd?y¦࣯njecture Talk:Erd?y¦࣯njecture --
Erd?o-Rado theorem Talk:Erd?o-Rado theorem --
Erd?umber Talk:Erd?umber --
Erlang distribution Talk:Erlang distribution
Erlangen programme Talk:Erlangen programme --
Error-correcting code Talk:Error-correcting code
Error-correction Talk:Error-correction --
Error function Talk:Error function --
Escape velocity Talk:Escape velocity
Essential singularity Talk:Essential singularity --
Eta function Talk:Eta function --
Euclid Talk:Euclid --
Euclidean algorithm Talk:Euclidean algorithm --
Euclidean domain Talk:Euclidean domain --
Euclidean geometry Talk:Euclidean geometry --
Euclidean space Talk:Euclidean space --
Euler Talk:Euler --
Euler characteristic Talk:Euler characteristic --
Euler integral Talk:Euler integral --
Euler, Leonhard Talk:Leonhard Euler --
Euler number Talk:Euler number --
Euler product Talk:Euler product --
Euler pseudoprime Talk:Euler pseudoprime --
Euler-Jacobi pseudoprime Talk:Euler-Jacobi pseudoprime --
Euler-Maclaurin formula Talk:Euler-Maclaurin formula --
Euler-Mascheroni constant Talk:Euler-Mascheroni constant --
Euler's angle Talk:Euler's angle --
Euler's conjecture Talk:Euler's conjecture --
Euler's criterion Talk:Euler's criterion --
Euler's formula Talk:Euler's formula --
Euler's four-square identity Talk:Euler's four-square identity --
Euler's line Talk:Euler's line --
Euler's theorem Talk:Euler's theorem --
Euler's totient function Talk:Euler's totient function --
Even number Talk:Even number --
Even permutation Talk:Even permutation --
Everett, Hugh Talk:Hugh Everett --
Everett many-worlds interpretation Talk:Everett many-worlds interpretation --
Evolutionarily stable strategy Talk:Evolutionarily stable strategy --
Exact sequence Talk:Exact sequence --
Examples of differential equations Talk:Examples of differential equations --
Examples of groups Talk:Examples of groups --
Examples of Markov chains Talk:Examples of Markov chains --
Excessive number Talk:Excessive number --
Excircle Talk:Excircle --
Exclusive disjunction Talk:Exclusive disjunction --
Existence theorem Talk:Existence theorem --
Existential quantification Talk:Existential quantification --
Expander Talk:Expander --
Expected value Talk:Expected value --
Exponential Talk:Exponential --
Exponential distribution Talk:Exponential distribution --
Exponential family Talk:Exponential family --
Exponential function Talk:Exponential function --

Exponential growth Talk:Exponential growth --
Exponentiating by squaring Talk:Exponentiating by squaring --
Exponentiation Talk:Exponentiation --
Expression Talk:Expression --
EXPSPACE Talk:EXPSPACE --
EXPTIME Talk:EXPTIME --
Extended number Talk:Extended number --
Extended real number line Talk:Extended real number line --
Extended Riemann hypothesis Talk:Extended Riemann hypothesis --
Extendible cardinal Talk:Extendible cardinal --
Extension «algebra) Talk:Extension «algebra» --
Extension problem Talk:Extension problem --
Extension «semantics) Talk:Extension «semantics» --
Extensionality Talk:Extensionality --
Exterior algebra Talk:Exterior algebra --
Exterior derivative Talk:Exterior derivative --
Extra strong Lucas pseudoprime Talk:Extra strong Lucas pseudoprime --
Extractor Talk:Extractor --
Extreme value Talk:Extreme value --
Extreme value theory Talk:Extreme value theory --

F


F-number Talk:F-number --
F4 «mathematics) Talk:F4 «mathematics» --
F4 polytope Talk:F4 polytope --
Face «mathematics) Talk:Face «mathematics» --
Factor Talk:Factor --
Factor group Talk:Factor group --
Factor ring Talk:Factor ring --
Factorial Talk:Factorial --
Falling factorial Talk:Falling factorial --
Faltings, Gerd Talk:Gerd Faltings --
Farey sequence Talk:Farey sequence --
Fast Fourier Transform Talk:Fast Fourier Transform --
Fast Fourier transform Talk:Fast Fourier transform --
Fatou's lemma Talk:Fatou's lemma --
Fatou, Pierre Talk:Pierre Fatou --
Fauquembergue Talk:Fauquembergue --
Fauquembergue, E. Talk:E. Fauquembergue --
Fefferman, Charles Talk:Charles Fefferman --
Feigenbaum constant Talk:Feigenbaum constant --
Feller, William Talk:William Feller --
Fencepost error Talk:Fencepost error
Fermat, Pierre de Talk:Pierre de Fermat --
Fermat primality test Talk:Fermat primality test --
Fermat prime Talk:Fermat prime --
Fermat's last theorem Talk:Fermat's last theorem --
Fermat's little theorem Talk:Fermat's little theorem --
Fermat's spiral Talk:Fermat's spiral --
Fermat's theorem Talk:Fermat's theorem --
Fermi, Enrico Talk:Enrico Fermi --
Fermi paradox Talk:Fermi paradox --
Ferrari, Lodovico Talk:Lodovico Ferrari --
Ferro, Scipione Talk:Scipione Ferro --
Feuerbach, Karl Wilhelm Talk:Karl Wilhelm Feuerbach --
Feynman, Richard Talk:Richard Feynman --
Fibonacci Talk:Fibonacci --
Fibonacci coding Talk: Fibonacci coding --
Fibonacci number Talk:Fibonacci number --
Fibonacci pseudoprime Talk:Fibonacci pseudoprime --
Fibration Talk:Fibration --
Fibre bundle Talk:Fibre bundle --
Field Talk:Field --
Field «algebra) Talk:Field «algebra» --
Field cohomology Talk:Field cohomology --
Field theory «mathematics) Talk:Field theory «mathematics»
Fields, John Charles Talk:John Charles Fields --
Fields Medal Talk:Fields Medal --
Figurate numbers Talk:Figurate numbers --
Figure-eight knot «mathematics) Talk:Figure-eight knot «mathematics» --
Fifteen puzzle Talk:Fifteen puzzle --
Filter Talk:Filter «mathematics» --
Financial mathematics Talk:Financial mathematics --
Fincke, Thomas Talk:Thomas Fincke --
Finished mathematics Talk:Finished mathematics --
Finite difference Talk:Finite difference --
Finite element method Talk:Finite element method --
Finite field Talk:Finite field --
Finite geometry Talk:Finite geometry --
Finite Mathematics Talk:Finite Mathematics --
Finite state automaton Talk:Finite state automaton --
Finite state machine Talk:Finite state machine --
Finitely generated abelian group Talk:Finitely generated abelian group --
Finitely-generated module Talk:Finitely-generated module --
Finsler geometry Talk:Finsler geometry --
FIPS Talk:FIPS --
First category Talk:First category --
First-order logic Talk:First-order logic --
First-order predicate calculus Talk:First-order predicate calculus --
Fischer group Talk:Fischer group --
Fisher's linear discriminator Talk:Fisher's linear discriminator
Five lemma Talk:Five lemma --
Five-number summary Talk:Five-number summary --
Fixed point Talk:Fixed point --
Fixed point combinator Talk:Fixed point combinator --
Fixed-point lemma for normal functions Talk:Fixed-point lemma for normal functions --
Flag manifold Talk:Flag manifold --
Flatland Talk:Flatland --
Floating point Talk:Floating point --
Flood fill Talk: Flood fill --
Floor function Talk:Floor function --
Fluctuation theorem Talk:Fluctuation theorem --
Fock space Talk:Fock space --
Fock state Talk:Fock state --
Fokker-Planck equation Talk:Fokker-Planck equation --
Foliation Talk:Folation --
Folk mathematics Talk:Folk mathematics --
Force field Talk:Force field --
Forcing «mathematics) Talk:Forcing «mathematics» --
L.R. Ford Talk:L.R. Ford --
Ford circle Talk:Ford circle --
Ford-Fulkerson algorithm Talk:Ford-Fulkerson algorithm --
Forest Talk:Forest «graph theory» --
Formal Talk:Formal --
Formal concept analysis Talk:Formal concept analysis --
Formal grammar Talk:Formal grammar --
Formal group law Talk:Formal group law --
Formal language Talk:Formal language --
Formal power series Talk:Formal power series --
Formalism Talk:Formalism --
Formula Talk:Formula --
Foundations of mathematics Talk:Foundations of mathematics --
Four color theorem Talk:Four color theorem --
Four fours Talk:Four Fours --
Fourier analysis Talk:Fourier analysis --
Fourier, Jean Baptiste Joseph Talk:Jean Baptiste Joseph Fourier --
Fourier inversion theorem Talk:Fourier inversion theorem --
Fourier series Talk:Fourier series --
Fourier transform Talk:Fourier transform --
Fractal Talk:Fractal --
Fractal art Talk:Fractal art --
Fractal Compression Talk:Fractal Compression --
Fractal landscapes Talk:Fractal landscapes --
Fractal transform Talk:Fractal transform --
Fractals Talk:Fractals --
Fraction Talk:Fraction --
Fractional calculus Talk:Fractional calculus --
Fractional probability Talk:Fractional probability --
Fraenkel Talk:Fraenkel --
Fraenkel, Adolf Talk:Adolf Fraenkel --
Frattini subgroup Talk:Frattini subgroup --
Fr襴 space Talk:Fr襴 space --
Fredholm operator Talk: Fredholm operator --
Free abelian group Talk:Free abelian group --
Free group Talk:Free group --
Free module Talk:Free module --
Free object Talk:Free object --
Free product Talk:Free product --
Free variables and bound variables Talk:Free variables and bound variables --
Freedman, Michael Talk:Michael Freedman --
Frege, Gottlob Talk:Gottlob Frege --
Freiling, Chris Talk:Chris Freiling --
Freiling's axiom of symmetry Talk:Freiling's axiom of symmetry
Frequency Talk:Frequency --
Frequency domain Talk:Frequency domain --
Frequency transform Talk:Frequency transform --
Fresnel equations Talk:Fresnel equations --
Fresnel integral Talk:Fresnel integral --
Fresnel zone Talk:Fresnel zone --
Friedman Talk:Friedman --
Friedman, William F. Talk:William F. Friedman --
Frieze group Talk:Frieze group --
Frobenius, Georg Ferdinand Talk:Ferdinand Georg Frobenius --
Frobenius, Georg Talk:Georg Frobenius --
Frobenius pseudoprime Talk:Frobenius pseudoprime --
Frustum Talk:Frustum --
F-space Talk:F-space --
Fubini, Guido Talk:Guido Fubini --
Fubini's theorem Talk:Fubini's theorem --
D.R. Fulkerson Talk:D.R. Fulkerson --
Full moon cycle Talk:Full moon cycle --
Full width at half maximum Talk:Full width at half maximum
Function Talk:Function --
Function approximation Talk:Function approximation --
Function codomain Talk:Function codomain --
Function domain Talk:Function domain --
Function field Talk:Function field --
Function «mathematics) Talk:Function «mathematics» --
Function «programming) Talk:Function «programming» --
Function range Talk:Function range
Function space Talk:Function space --
Functional Talk:Functional --
Functional analysis Talk:Functional analysis --
Functional derivative Talk:Functional derivative --
Functional predicate Talk:Functional predicate --
Functor Talk:Functor --
Functor category Talk:Functor category --
Fundamental group Talk:Fundamental group --
Fundamental theorem of algebra Talk:Fundamental theorem of algebra --
Fundamental theorem of arithmetic Talk:Fundamental theorem of arithmetic --
Fundamental theorem of calculus Talk:Fundamental theorem of calculus --
Fundamental theorem on homomorphisms Talk:Fundamental theorem on homomorphisms --
Fuzzy logic Talk:Fuzzy logic


تعداد بازدید ها: 11934