فهرست سبزیجات


لیست سبزیجــــــــات
در اینجا لیستی از سبزیجات خوراکی وجود دارد. دقت کنید بعضی از سبزیجات که از نظر گیاه شناسی جزو میوه ها می باشند از نظر تهیه غذا جزو سبزیجات محسوب می شوند و به همین علت در این قسمت دیده می شوند.
img/daneshnameh_up/0/0a/GreenBeans.jpg

img/daneshnameh_up/9/99/Vegetables1.jpg


همچنین به غلات مراجعه کنید.


تعداد بازدید ها: 288036