فرزندان پیامبر اکرم از حضرت خدیجه


پیامبر اکرم از حضرت خدیجه سه پسر و چهار دختر داشت:
قاسم، که کنیه پیامبر به همین دلیل «ابوالقاسم» بود، طاهر، طیّب، زینب، رقیه، ام الکلثوم و فاطمه سلام الله علیها.

پیامبر اکرم از دیگر همسران خود فرزندی نداشت مگر از ماریه قبطیه که از او صاحب پسری به نام ابراهیم شد.

منابع:

  • سیرةالنبویه، ج1، ص202

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 12288