فاش شدن مخفیگاه مسلم و دستگیری هانی


مسلم پس از تهدیدهای فراوان ابن زیاد، مجبور شد خود را در خانه هانی بن عروه، یکی از رؤسای قبیله مذحج مخفی کند. ابن زیاد که به دنبال مسلم می‌گشت، با تعیین جاسوسی که ادعای دوستی با اهل بیت را می‌کرد، توانست مخفیگاه مسلم را بیابد. آن‌گاه ابن زیاد هانی را دستگیر کرد و از او خواست مسلم را تحویل دهد.
در این فاصله مذحجی‌ها دست به شورشی مختصر زدند، اما شریح قاضی به دروغ به آنان اطمینان داد که هانی زنده و میهمان ابن زیاد است. مذحجی‌ها هم باور کردند و پراکنده شدند.

منابع:

  • حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص 185.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 4783