غلاف، نیام


غلاف، نیام
Gaine


قاعده دمبرگ است که در بعضی برگها‏، پهن گردیده قسمتی از شاخه را فرا می گیرد مانند برگ غلات.

تعداد بازدید ها: 10554