علت تعدد شریعت
آیا انسانها در گذز زمان تغییر کرده اند؟
آیا انسانهای دیروزین نسبت به انسانهای امروزین خیلی متفاوت بوده اند؟
چه چیز انسانها تغییر کرده است؟
آیا همه چیز انسانها تغییر کرده است؟
تفاوت من با اجدادم در چیست؟
دین من با دین اجدادم باید متفاوت باشد؟
هر کسی باید دین مخصوص خودش را داشته باشد؟


انسان روحی واحد دارد که دارای عقل، قلب، فطرت و شئون فراوانی است. همچنین انسان بدنی دارد که به طبیعت و اقلیم وابسته است.
روح انسانی به ماورای طبیعت وابسته است و در طی اعصار و قرون ثابت است و گذشت روزگار در آن اثر نمی گذارد. از اینرو، علل و عوامل رشد او را باید از فرا طبیعت طلب کرد. لذا استعداد انسان ها گوناگون و رو به تکامل است، و چون طبیعت و آثارش مختلف است، استعداد ها نیز متعدد است. نیازمندی های انسان از جهت اقلیم طبیعی و استعدادها متنوع است و باید پاسخ های متنوع به آن داد.

از آنجایی که، شرایع به بعد و جنبه متغیر انسان مربوط می باشند، متعدد و متغیر می باشند. اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه که برای بخش ثابت انسان است، ثابت است. زیرا انسان دارای فطرت ثابت است لاتبدیل لخلق ا… اما شریعت ها که به شرایط و روشهای زندگی انسان مربوط است، متغیر و نیز متعدد است.
بنابراین دین خدا ثابت منتها شریعت ها با توجه به روحیات انسانها در زمانهای متفاوت و استعدادهای گوناگون آنها مختلف می باشد.

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:

تفاوت دین ،شریعت وامت
تکیه بر ایمان‏ گرایی به جای شریعت ‏گرایی
پیامبران صاحب شریعت
فرق دین وشریعت
شریعت

تعداد بازدید ها: 11468