عدسی زاویه بسته در عکسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/1/19/jp026.jpg
عدسی زاویه بسته
خاصیت عدسیهای زاویه بسته ( یا دورگیر) ، به ویژه آنهایی که دارای فاصله کانونی 135 م‌م یا 250 م‌م و غیره ... هستند، با مشخصه‌های عدسیهای زاویه باز به کلی ضدیت دارند. این عدسیها تنها جزئی از موضوع انتخاب شده را بازسازی می‌کنند و در عین حال نظمی را در عکس وارد می‌سازد.
از سوی دیگر ، چه از شی ساده عکس بگیرید ،‌چه از تکچهره‌ای که تمامی قاب عکس را اشغال می‌کند،‌ عمق میدان کمی که عدسی زاویه باز با دیافراگمی باز یا اندکی بسته به وجود می‌آورد، موجب تفکیک موضوع از زمینه می‌شود.
طبیعتا عدسی زاویه بسته برای عکس برداشتن از موضوعهایی که در فاصله‌ای دور واقع هستند ضروری است. به این ترتیب، در عکس سمت راست، نمای ساختمانهایی که بر روی یکی از کناره‌ها رور بسیار عریضی واقع می‌باشند، از کناره مقابل به وسیله عدسی 250 م‌م عکسبرداری شده‌اند.
 img/daneshnameh_up/c/ca/jp026-4.jpg img/daneshnameh_up/2/25/jp026-5.jpg img/daneshnameh_up/0/09/jp026-6.jpg


          مثلث در عکاسی   خط عمودی در عکاسی   خط افقی در عکاسی  


تعداد بازدید ها: 9166