ظاهر خلیفه عباسیظاهر خلیفه عباسی

« 623- 622 ق / 1226-1225 م»

پس از وفات ناصر، پسرش محمد، ملقب به ظاهر بالله که مدت ها در زندان پدر بود و در آن هنگام 52 سال داشت، به خلافت رسید.
او مردی دادگر و با انصاف بود که دستگاه جاسوسی پدر را از میان برداشت. این خلیفه به تربیت دانشمندان و پیشرفت آن ها توجه زیادی داشت.

دوران خلافت او نه ماه و چهارده روز طول کشید و در سال 623 ق / 1226 م چشم از جهان فرو بست.

تعداد بازدید ها: 7000