طوقه


طوقه

طوقه بخش متورم شده ای در ناحیه پائینی ساقه بعضی از گیاهان است که در نزدیکی سطح خاک و زیر آن قرار دارد و از نظر شک خارجی ممکن است آنرا مرز بین ساقه و ریشه نامید. عمق طوقه از مسطح خاک درکنترل عوامل ژنیتکی بوده و به عمق کاشت مربوط نیست. از محل طوقه گیاهان تیره غلات ریشه های فراوانی خارج می گردد که در بیشتر گیاهان این تیره نقش اصلی رابعنوان ریشه فعال بعهده دارند. طوقه همچنین نقش مهمی در ذخیره مواد غذایی دارد. ذخیره غذایی کافی در طوقه اهمیت زیادی در رشد مجدد گیاهانی دارد که به خواب زمستانه فرو می روند وبه تولید ساقه های جدید از طوقه وابسته اند. قدرت و سله مت طوقه در چنین گیاهانی شرط بقا آنها می باشد. طوقه هائی که در نزدیکی سطح نزدیکی سطح خاک واقع می باشند. در مقابل عوامل نامساعد محیطی مانند سرما چرای دام و برداشت محصول (در مورد گیاهان علوفه ای) حساس و آسیب پذیرند. طوقه های عمقی از تغییرات حرارتی و سرمای شدید سطح خاک محصول بوده و در مقابل چرای دام و برداشت محصول مقاومت بیشتری نشان می دهند.

تعداد بازدید ها: 18483