طبقه بندی عدسیهای شیئی بر اساس تصحیح عیوب رنگی


مقدمه

بر حسب آنکه مقدار تصحیح رنگی انجام شده بر روی عدسی‌های شیئی تا چه حد باشد آنها را گروههای زیر تقسیم می‌نمایند:


عدسیهای آکرومات (achromate) ، عدسیهای آپوکرومات (apchromate) ، و عدسیهای نیمه آپوکرومات یا فلوئوریت (Semi-Apchoromate).تصویر

عدسیهای آکرومات

در عدسیهای آکرومات عیوبی تصحیح شده عبارتند از: عیوب کروی ، کوما و آستیگماتیسم. در اینگونه عدسیها عیب رنگی تا حد قابل قبولی تصحیح شده است. در این عدسیها عیب طول رنگی برای دو رنگ تصحیح شده است. برای تصحیح این عیب تعداد متعددی عدسی از جنس کراون در کنار تعداد دیگری عدسی از جنس فلینت قرار می‌گیرد. این عدسیها از ارزانترین و معمول‌ترین عدسی‌های شیئی می‌باشند و برای مطالعات معمولی کاملا مناسب می‌باشند. بایستی متذکر شد این عدسیها به ویژه برای مواقعی که منظور مشاهده تصویر بوسیله چشم می‌باشد مناسب می‌باشند. اسیتفاده از این عدسیها در فتوگرافی می تواند موجب ظهور عکسهای با کیفیت نامناسب شود، زیرا حساسیت چشم در مقابل این عیوب کم می‌باشد و عبارت دیگر مکانیسم فیزیولوژیک چشم موجب رفع محدود این عیوب می‌شود.تصویر

عدسیهای نیمه آپوکرومات یا فلوئوریتش

در بسیاری از مطالعات تصحیح انجام شده در عدسیهای آکرومات برای دو رنگ کافی نمی‌باشد. در این حالت بایستی از عدسیهای نیمه آپکرومات استفاده نمود. در این عدسیها تصحیح‌های انجام شده در عدسیهای آکرومات انجام می‌گیرد، ضمن آنکه تصحیح رنگی به مقدار بیشتری انجام می‌پذیرد. از آنجا که این تصحیح با استفاده از شیشه‌های معمولی امکان پذیر نمی‌باشد، برای این منظور مواد دیگری به عدسی اضافه می‌نمایند. این مواد معمولا از جنس فلوئوریت می‌باشند. عدسی‌های حاصله به این طریق عیب رنگی را تا حد زیادتری تصحیح می‌نمایند. اینگونه عدسیها هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر کیفیت مناسب می‌باشند.

عدسیهای آپکرومات

در عدسیهای آپکرومات علاوه بر تصحیح‌هائی که در عدسیهای آکرومات انجام گرفته عیب رنگی از دو نوع عدسی بالا ، در حد بیشتری صورت گرفته است و در این نوع عدسیها معمولا عیب رنگی برای سه رنگ انجام می‌شود. موادی که در ساخت این عدسیها بکار می‌روند علاوه بر تصحیح بیشتر عیب رنگی عیب کروی را نیز به نحو بیشتر و مؤثرتری تصحیح می‌نماید. این عدسیها دارای N.A و قدرت تفکیک بسیار بالائی بخصوص در مرکز میدان می‌باشند. ساخت این عدسیها گران قیمت و پرهزینه می‌باشد و لیکن تصویر حاصله بوسیله این عدسیها دارای کیفیت بسیار خوبی می‌باشد. در عدسیهای آپوکرومات از آنجا که می‌توان عیب عرضی را تصحیح نمود بایستی همواره برای تصحیح این عیب همراه با آن از عدسی چشمی مناسب استفاده نمود.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 10473