طایفه ذوالقدر


طایفه ذوالقدر

«861 ق / 1457 م«

طایفه ذوالقدر ساکن دیار بکر بودند. گروهى از این طایفه هنگامى که شیخ جنید، جد شاه اسماعیل با جمعى از صوفیان و هواخواهان خویش به دیار بکر نزد حسن بیگ آق قویونلو »اوزون حسن« رفت، و خواهر او خدیجه بیگم را گرفت و مدتى در آن سرزمین اقامت گزید، به خدمت وى پیوستند و با او به اردبیل آمدند. اخلاف ایشان نیز، بعد از کشته شدن شیخ جنید به یارى پسرش شیخ حیدر و نوه‏اش شاه اسماعیل اول برخاستند. گروه دیگرى از طایفه ذوالقدر هم در زمان شاه اسماعیل، هنگامى که او به دیار بکر لشکر کشید و بر علاءالدوله ذوالقدر غلبه کرد، به خدمت وى درآمدند.


تعداد بازدید ها: 19659