صدرالدین عمر خجندی


صدرالدین عمر خجندی

«وفات پیش از 635 ق / 1237 م»

صدرالدین عمر خجندی، معاصر قاضی رکن‏الدین مسعود صاعد بود و ریاست شافعیان اصفهان را داشت. صدرالدین عمر را سرایندگان مشهوری چون کمال‏الدین اسماعیل و رفیع لبنانی بارها ستوده‏اند. کمال‏الدین چند چکامه بلند در مدح او دارد، از جمله هنگامی که آتش آشوب در میان شافعیان و حنفیان زبانه کشید و سپس رکن‏الدین صاعد را با صدرالدین عمر آشتی افتاد، چکامه را به این مناسبت سروده است.

صدرالدین عمر پیش از درگذشت کمال‏الدین اسماعیل (0 635 ق / 1237 ) درگذشت و کمال‏الدین ، ترکیب‏بندی در سوگ او سرود.

ظاهرا" صدرالدین عمر هنگامی که رکن‏الدین غورسانجی ، فرزند سلطان محمد خوارزم‏شاه با لشکری به اصفهان آمد و شهر را گرفت، با او هم دست شد و این دو با کسانشان بر محله -جوباره- که مقر و مسکن قاضی صاعد و حنفیان بود هجوم بردند و گروهی را کشتند. قاضی رکن‏الدین صاعد به فارس گریخت و به اتابک سعد پناه برد.


تعداد بازدید ها: 6152