شیار ساز


شیارساز (Lister یا Furrower) وسیله ای است که برای ایجاد جوی و پشته به کار می رود. هر واحد دستگاه شامل دو صفحه برگردان است که در طرفین یک پایه مرکزی قرار دارند. از این جهت دستگاه شبیه آن است که صفحه برگردان دو گاوآهن سوکی را از پهلو به یکدیگر متصل ساخته باشند. چنین واحدی را می توان صفحه شیارساز نامید. هر صفحه شیارساز روی یک پاشنه به انداره پاشنه های گاو آهن قلمی یا کمی بزرگتر سوار شده است. عرض کار در شیارسازهای مختلف از حدود 30 سانتیمتر تا بیش از 1 متر در نهرکن های بزرگ متغیر است. عرض کار بعضی از انواع شیارسازها را می توان در محدده ای تغییر داد. معمولاً چندین واحد شیارساز را به فواصل مورد نظر روی یک شاسی سوار و توسط تراکتور میکشند. چنین دستگاهی چندین ردیف جوی و پشته را بطور همزمان بوجود می آورد. معمولاً از شیارساز به عنوان آخرین مرحله تهیه بستر در روش کاشت جوی و پشته استفاده می شود. در بسیاری موارد شیارسازها و واحدهای ردیف کار را روی یک شاسی سوار و باهم به کار می گیرند. بذر در روی پشته و یا در کف شیار (بسته به شرایط و هدف) کاشته می شود.
تعداد بازدید ها: 9218