شنیدنیهایی از تمدن درآمریکای باستان1- در تمام مذاهب آمریکای مرکزی این اندیشه وجود داشت که آسمان و زمین از طبقات گوناگونی ساخته شده اند وکائنات نیز به چهار جهت کشیده شده که هر جهت رنگی و خدایی ویژه دارد که هر کدام بر چهار جهت صلی و مرکزی گماشته شده اند .
2- باستان شناسان معتقدند که هرم های مختلف در آمریکای جنوبی به طبقات اجتماعی مختلفی تعلق داشتند که در آن زمان درحال شکل گیری بوده است .

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتعداد بازدید ها: 5153