شرکت امام حسن علیه السلام در شورای شش نفره عمر


عمر در شورای شش نفره ای که برای انتخاب خلیفه پس از خود تشکیل داد، امام حسن علیه السلام و عبدالله بن عباس را هم عضو کرد، ولی تصریح کرد که آنها حق رأی ندارند.
این موضوع نشانه‌ای از شخصیت استثنایی امام حسن علیه السلام است. چرا که از نظر عمر، حضور او در شورایی با این اهمیت در رسمیت‌بخشیدن به آن تاثیر زیادی داشته است.

مراجعه شود به:
امام حسن علیه السلام پیش از حکومت پدر


تعداد بازدید ها: 10953