شانسی


زمانبندی شانسی (Lottery Scheduling)دراین الگوریتم سیستم عامل به هر پردازش تعدادی عدد می‌دهد. تعداد اعداد نسبت داده شده به هر پردازش وابسته به اولویت آن می‌باشد, یعنی هر چقدر اولویت پردازش بیشتر باشد , اعداد بیشتری به آن داده می‌شود.
سپس به طور اتفاقی یک عدد تولید شده و پردازشی که آن عدد را در اختیار دارد, CPU را در اختیار می گیرد هر چقدر اولویت برنامه بیشتر باشد, شانس آن برای در اختیار داشتن عدد اتفاقی تولید شده و در نتیجه در اختیار گرفتن پردازنده بالاتر می‌رود . این الگوریتم انحصاری است


تعداد بازدید ها: 8593