سیانوتریکیت


img/daneshnameh_up/0/04/_ggttqq_Cyanotrichite.jpg
سیانوتریکیت - آگرگاتهای آبی سوزنی شکل که روی لیمونیت
( رشد نموده اند.(عرض تصویر 90 میلیمتراست
سیانوتریکیت (Cyanotrichite)
Cu4Al2 (OH)12 SO4 2H2O
سیستم تبلور
خوب
شکستگی
نوع سختی
بلوری - آگرگاتهای شعاعی - سیخ سیخ
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; رومانی ، فرانسه ، یونان ، امریکا ، یونان و غیره
. دراسیدها محلول است
CuO=49.39% Al2O3=15.82% SO3=12.42% H2O=22.37%
ترکیب شیمیایی
آبی تیره
رنگ کانی
آبی روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.کانی مشابه آن اوری کلسیت است
سایر مشخصات
آبی و Thrix از کلمات یونانی
. به معنای مو گرفته شده است Kuanos
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-22.7-


منبع


تعداد بازدید ها: 6479