سیاست های اقتصادی امیرکبیر
1- مهمترین اقدام امیرکبیر در این زمینه تأسیس کارخانه های تصفیه شکر و قندسازی در مازندران و بلورسازی در تهران و اصفهان و قم و کاغذسازی در تهران و حریربافی در کاشان و تهیه ماهوت و چلوار و کارخانه نخ ریسی و امثال آن بود.
2- او تجارت داخلی و خارجی را در سایه امنیتی که پیش آمده و حمایتی که از بازرگانان می کرد رونق کلی داد صنایع داخلی را تشویق کرد و صنعتکاران را به تقلید مصنوعات خارجی واداشت.
3- عده ای را برای آموختن حرف و صنایع به فرنگستان فرستاد.
4- در بسط زراعت و آبادی کشور مساعی بسیار به خرج داد و در نتیجه نه تنها میزان دخل و خرج تعدیل یافت بلکه موقعیکه امیرکبیر از کار افتاد مبلغی نیز در خزانه دولتی ذخیره داشت.
5- امیرکبیر برای تشویق صنعتگران و صاحبان حرفه، اقدام به تأسیس نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در تهران نمود.
6- برای زیبایی تهران و رفاه حال اهالی آن و ترقی دادن پایتخت نیز شروع به اقداماتی کرد.
7- بازار و کاروانسرای امیر و نیمچة مخصوص لوی که از جهت دلگشایی و تازه گی در تهران بیمانند بود ساخت.
8- نقشة آوردن قسمتی از آب رودخانه کرج را برای شرب مردم و آبادی شهر طرح نمود.
9- به تنظیف حمامها دستور داد.

اصلاحات امیرکبیر :
اصلاحات امیرکلیر را در امور کشوری و لشکری به چند دسته می توان تقسیم کرد:

1. امیرکبیر
2. اصلاح امور مالی
3. توسعه فرهنگ
4. توجه به امور و مسائل اقتصادی
5. اصلاحات امیرکبیر

برکناری و قتل امیرکبیر :
1. توطئه دربار علیه او
2. قتل امیرکبیرمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 29020