سهمی


در روابط فوق منحنی باشد منحنی به طرف چپ باز می‌شود.

خاصیت اساسی معادله سهمی

خاصیت اساسی معادله سهمی این است که نسبت به یکی از متغیرها خطی و نسبت دیگری از درجه دوم است. هر وقت که چنین معادله‌ای داشتیم می‌توانیم به کمک تکمیل کردن مربع متغیری که از درجه دوم است. معادله عبارت خطی را به یکی از صورتهای بنویسیم. اکنون می‌توان همه اطلاعات راجع به رأس و فاصله کانون تا رأس و محور تقارن و جهت باز شدن منحنی را از معادله آن بدست آورد.

کاربردها

در مورد نور افکن‌های سهمیوار هر پرتو نوری که از کانون بگذرد، پس از برخورد با نور افکن به موازات محور آن منعکس می‌شود، و یا هر شعاع نوری که موازی محور بتابد بعد از انعکاس در نور افکن بر کانون می‌گذرد. از این خاصیت در آینه‌های سهمیوار دوربین‌های نجومی و آنتنهای سهمیوار رادارها استفاده می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوان


  • مطلب از: آیدا سلیم نژاد

تعداد بازدید ها: 44693