سله شکنی و تنک کردن


سله شکنی و تنگ کردن

پس از هر آبیاری در زمین هایی که دارای مواد آلی کم و خاک سنگین هستند لایه روی خاک سخت شده و امکان رشد و نمو گیاه را کم می کند. بنابراین در زمین های کوچک با داس دستی و در زمین های بزرگ با کولتیواتور قشر سخت و سطحی خاک را خرد کرده، ضمناً علفهای هرز را نیز از بین می برند این کار سله شکنی نامیده میشود. در مواردی که تعداد بوته ها در واحد سطح زیاد تر از حد مورد نیاز باشد باید بوته های اضافی را حذف کرد. این عمل را تنک کردن گویند.

تعداد بازدید ها: 30504