سرگرمی با قالب های یخ1 . دو قالب یخی را داخل حوله ای به یکدیگر فشار داده و چند دقیقه آنها را به همین شکل تحت فشار نگه دارید .

img/daneshnameh_up/7/76/mzp12.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

وقتی که فشار دادن را قطع می کنید ، دو قالب به همدیگر چسبیده و منجمد شده اند .

توضیح :

اعمال فشار باعث می شود که یخ در دمائی پایین تر از دمای ذوبش آب می شود . اما وقتی فشار قطع گردید نقطه انجماد مجدداً بالا می رود و آبهای بین دو قالب یخی دوباره یخ بسته و آنها به یکدیگر می چسبند .


2 . دو قطعه سنگ و یا وزنه های دیگری را به دو سر یک سیم نازک ببندید . سیم و وزنه ها را روی یک قطعه یخ بزرگ یا یک قالب یخ آویزان کنید .

مشاهده خواهید کرد که :

سیم از میان قالب یخ می گذرد بدون اینکه ان را بشکند . در حقیقت یخ را به همان صورت تک قالب باقی می گذارد .

توضیح :

خطی از یخ درست در زیر سیم ذوب می شود ، زیرا فشار سیم نقطه ذوب را پایین می آورد اما به محض اینکه سیم از میان آن عبور کرد ، آب بالای سیم دوباره یخ می بندد .
آیا این توضیح بازی اسکیت یا سرخوردن روی یخ را برای شما توجیه می کند ؟


تعداد بازدید ها: 13430