سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی


سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی

سرعت انشار امواج به محیط بستگی دارد. در یک محیط، هر چشمه موج، امواجی را منتشر می کند که سرعت همه آن ها ثابت و یکسان است. اما اگر یک موج از محیطی به محیط دیگر منتقل شود، سرعت آن تغییر می کند. اما دامنه، فرکانس(بسامد) و دوره موج ثابت می ماند و این خواص تنها به منبع موج بستگی دارد.
در امواج میکانیکی هر چه محیط غلیظ تر باشد، سرعت انتشار موج بیشتر خواهد بود، زیرا امواج میکانیکی بر اثر ارتعاش ذرات محیط مادی در محیط منتشر می شوند، و هر چه محیط متراکم تر و چگالتر باشد، ذرات به یکدیگر بیشتر به هم نزدیک می باشند و درنتیجه انتشار موج سریعتر صورت می گیرد.
اما سرعت امواج الکترومغناطیسی در خلاء ثابت است و برابر با 8^10×3 متر بر ثانیه. سرعت این امواج در محیط غلیظ تر کاهش می یابد.


تعداد بازدید ها: 42559