ساختار ifاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


ساختار if

دستورات شرطی در زبان با ساختار اجرا می شوند. این ساختار بصورت های زیر امکان دارد.
بجای محتوای منطقی قرار می گیرد یعنی با متغیر منطقی و یا عبارت منطقی بر فرض اگر یک متغیر منطقی باشد
و بجای دستوارتی که در صورت صحت شرط باید اجرا شوند. اگر فقط یک دستور باشد خود آن را می نویسیم و اگر چند دستور باشند همه آنها را بوسیله ترکیب زیر بصورت یک مجموعه واحد قرار می دهیم:
این عمل در بسیاری موارد اتفاق می افتد و لذا باید به آن عادت کنید.
حال تفاوت دو ساختار بالا در این است که در ساختار اول در هر دو حالت صحت یا عدم صحت شرط دستوراتی انجام می شود که بخش منوط به صحت شرط بعد و بخش منوط به عدم صحت شرط پس از می آید.

در ساختار دوم فقط در صورت صحت شرط یکسری کارها انجام می گیرد.

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0199.pdf
تعداد بازدید ها: 6848