زینل بیک

1- در روزگار شاه عباس اول منصب ایشک آقاسی داشت .
2- پس از انتصاب به سرداری لشکر لقب خان یافت .
3- در زمان شاه صفی همچنان در منصب ایشک آقاسی مانده بود که عثمانیها به سال 1039 ه . به مرزهای ایران تجاوز کردند .
4- شاه صفی زینل خان را به شصت هزار سپاه به مقابله فرستاد .
5- شکست سپاه ایران از سپاه عثمانی در این نبرد شاه صفی را عصبانی کرد و دستور داد که سر زینل خان را به دربار بفرستند .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 7199