زمینه های خصومت ایران و عثمانی

مهمترین علل دشمنی میان عثمانیها و ایرانیها در زمان صفویان عبارت بودند از :

1. وجود اختلافات مذهبی میان صفویان شیعی وعثمانیهای سنّی
2. دولت عثمانی دولت صفوی را بزرگترین رقیب مذهبی وسیاسی خود می دانست .
3. آیا هیچ دولت مسلمان دیگری بجز ایران باقی نبود که تسلیم عثمانی نشده باشد ؟
4. دولت عثمانی تشکیل یک حکومت مقتدر در مرزهای شرقی امپراطوری خود را تهدید جدی بشمار می آورد .
5. عثمانیها همواره ادعای سروری بر جهان اسلام را داشتند و خود را جانشین خلفای عباسی می دانستند و لذا خواهان اطاعت کلیه ملل دیگر اسلامی از ایشان بودند و بطور طبیعی نمی توانستند هیچ دولت دیگر اسلامی را خصوصا در همجواری خویش بپذیرند .
6. آیا قیام ها و مخالفت ها از سوی دیگر ملل مسلمان نیز انجام می گرفت ؟
7. تا چه حد نیروهای سیاسی و مردمی ، در سراسر جهان اسلام ، برتری و قیمومیت عثمانی را پذیرفته بودند ؟
8. آیا هیچ تلاشی صورت گرفت که این دو ملت و دولت مسلمان ، بجای اختلاف و درگیری باهم متحد گردند ؟ خصوصا آنکه دولت های اروپایی خواهان اختلاف این دو بودند .
9. آیا فتنه انگیزی و شیطنت از طرف اروپایی ها برای تشدید اختلاف میان ایران و عثمانی صورت گرفته بود ؟