رکورد (علم کامپیوتر)


در علم کامپیوتر یک رکورد می تواند هر چیزی باشد.

یک مفهوم عمومی آن "یک فقره در بانک اطلاعاتی" است، مجموعه ی وسیعی از چنین رکوردهایی وجود دارد، اما نوع عمومی تر آن (نوعی که بانک اطلاعاتی رابطه ای از آن پشتیبانی می کند) نمونه ای از دیگر انواع رکوردها است.

یکی دیگر از مفاهیم کامپیوتری رکورد را می توان مجمعی از چندین فقره با انواع داده های مختلف دانست، به هر کدام از این فقره ها، فیلد اتلاق شده (می گوییم) و معمولاً با مشخصه ی برچسب فیلد از هم متمایز می شوند. عموماً فیلدهای داخل یک رکورد به هم مرتبط هستند و در عین حال خصوصیات مختلف یک شیء ادراکی واحد را بیان می کنند. برای مثال ممکن است رکوردی داشته با شیم که خصوصیات یک کارمند را توصیف می کند که شامل یک فیلد رشته ای با برچسب نام و یک فیلد صحیح با برچسب سن باشد. معمولاً ا شیاء زیادی با ساختار فوق خلق می شوند که هر یک بیانگر یک کارمند مختلف است.

در زبان C)) به این اشکال از داده ها ساختار گفته می شود: زبان های (( شیء گرا همچون جاوا و Smalltalk و C++ رکوردها را در داخل ا شیاء پنهان سازی می کنند که در واقع نمونه های گرفته شده از کلاس را شیء گویند. زبان های از خانواده ی ML به این ساختارها رکورد می گویند. COBOL آخرین زبان برنامه نویسی ابداع شده ای بود که از رکوردها مستقیماً پشتیبانی می کرد. Algol این ویژگی را از COBOL و پاسکال غیر مسقیم از الگل گرفت.

همچنین ببینید

تعداد بازدید ها: 13988