رکن الدوله شاه کیخسرو


رکن الدوله شاه کیخسرو پسر تاج الدوله یزدگرد

«714-728 ق /1314-1328 م»

رکن الدوله شاه کیخسرو چون به قدرت رسید، امیر مؤمن - شحنه مغول در آمل - از نزدیکان سلطان محمد خدا بنده به مازندران دست انداخت. رکن الدوله از بیم او روستای پیمت TAMIP را در رستمدار خرید و خانه و فرزندان خود را که خواهر زادگان نصیر الدوله امیر رستمدار بودند، به آنجا منتقل ساخت. سپس کوشید تا با پشتگرمی دیوان سلطان مغول، کار امیر مؤمن را چاره کند، ولی توفیقی نیافت. از این رو با نصیر الدوله رستمدار همداستان شد و هر دو بر لشکر قُتْلُغ شاه پسر امیر مؤمن که به فرمان پدر بر مازندران دست گشوده بود، حمله بردند و او را پس نشاندند. این نبرد به جنگ یاسمین کلالّه معروف است. سپس به یاری یکدیگر بر پاره‏ای از مخالفان حمله بردند و آنها را گوشمالی دادند. با این همه، پس از بازگشت امیر مؤمن به آمل، از اقتدار رکن الدوله بسیار کاسته شد. ولی امیر تاش چوپانی چون والی خراسان شد، به دعوت رکن الدوله به مازندران آمد و به اقتدار امیر مؤمن پایان داد. رکن الدوله کیخسرو و سرانجام پس از چهارده سال حکومت در 728 ق / 1328 م درگذشت.


تعداد بازدید ها: 6008