روغن شول موگرا


روغن شول موگرا
chaulmoogra oil


از گونه های مختلف Taraktoyenos , Hydnocarpu
caloncoba , Asteriastigma و غیره بدست می آید.
براثر فشردن دانه های عاری از پوسته تحت اثر فشار بدست می آید. برای این کار مغز دانه ها را بر اثر کوبیدن به صورت له شده و نوعی خمیر در می آورند.
سپس تحت اثر فشار از آن روغن بدست می آورند. روغنی که به این طریقه بدست می آید معادل 31 درصد وزن کلی مغزدانه است ولی اگر عمل استخراج روغن با اتر صورت گیرد مقدار آن به 55 درصد می رسد.
روغن شول موگرا دارای رنگ روشن یا نخودی است و اگر در بازار روغنهائی به حالت کدر عرضه می شود که تدریجاً رسوب حاصل می نماید. علت آن است که آنها را با مداخله گرما بدست می آورند روغن شول موگرا بوی قوی و طعمی تند و کمی سوزاننده دارد. درجه ذوب آن (در روغن گیاه مذکور) 22 تا 23 و وزن مخصوص آن در گرمای 25 درجه 951/. است. اندیس صابونی شدن آن 213 و اندیس ید آن 2/103 است .روغن شول موگرا در الکل سرد و گرم حل می شود. به 20 قسمت روغن اگر یک قسمت اسید سولفوریک اضافه شود رنگ سبز زیتونی حاصل می کند.تعداد بازدید ها: 8006