روش شیاری


روش شیاری
در این روش زمین را بصورت جوی و پشته تهیه می کنند و گیاه معمولاً در بالای پشته کاشته می شود اما پشته ها کوتاه و فاصله پشته ها از یکدیگر حدود 30 تا 60 سانتیمتر است کوچکی جویها سبب می شود که آب در آنها ارتفاع گیرد و به ناحیه استقرار بذر و یا حتی بالای پشته ها برسد و حالت نشتی بودن آبیاری است. هر چه فاصله رأس پشته از سطح آب آبیاری از بین برود در حقیقت تفاوت روش جوی و پشته با شیاری در ابعاد جوی و پشته ها نیست، بلکه در میزان نشتی بودن آبیاری در جوی کمتر شود از میزان نشتی بودن آبیاری کاسته شده و روش کاشت به شیاری نزدیکتر می شود این روش برای کاشت گیاهانی بکار می رود که آبیاری زیادی به شرایط مرتبط با نشتی بودن آبیاری ندارند، ارتفاع و حجم رویشی کمی دارند و با تراکم نسبتاً زیادی کاشته می شوند.
گاهی کشاورزان بذر را بصورت یکنواخت در روی زمین می پاشند و با استفاده از شیار سازهای کوچک بذر را در خاک اختلاط می دهند جوی و پشته های کوچکی که به این صورت بوجود می آیند در هدایت آب نیازی مفید هستند، اما بذرها در نقاط مختلف زمین، از کف جوی تا رأس پشته پراکنده اند که این امر امکان عملیات زراعی در زمین را بدون آسیب به گیاهان از بین می برد.


تعداد بازدید ها: 11834