روش آبیاری زیر زمینی


آبیاری زیرزمینی (Subsurface irrigation) : در این روش آب در زیر خاک سطحی و درمنطقه نفوذ ریشه تامین می شود هدایت آب از طریق لوله های سفالی یا فلزی مشبک که در زیر سطح خاک نصب شده اند صورت می گیرد و آب از این سوراخهای مشبک در خاک نفوذ کرده و آنرا مرطوب می سازد. در روش دیگری از این نوع آبیاری سعی میشود که ارتفاع آب ایستایی در خاک بالا آورده شود بنابراین ، خاک تحت الارض می بایست غیر قابل نفوذ باشد تا آب به پایین نشت نکند و بر عکس خاک سطح الارض باید قابلیت نفوذ خوبی داشته باشد تا رطوبت به منطقه نفوذ ریشه و به بالا حرکت کند. نوعی از این روش آبیاری در مناطق خشک و کم آب ایران و به طریقه سنتی بنام آبیاری کوزه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد بازدید ها: 15522