روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی


روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی
آگاهی در مورد علائم و چگونگی ایجاد بیماریهای گیاهی دریافتن راه حل های مختلف برای مبارزه با بیماریها ،جلوگیری از خسارات آنها اهمیت زیادی دارد. روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی بسیار متنوع و به نوع عامل بیماری زا، میزبان و روابط این دو و بطور عموم بسته به طبیعت آنها دارد.


تعداد بازدید ها: 9748