روایتی در باب پول خواستن


مردی نزد امام حسن علیه السلام رفت و پولی درخواست کرد.
امام فرمود:« پول خواستن جز در سه مورد روا نیست:
1) پرداخت دیه خون (خون بهای کشتن انسان)
2) بدهکاری ای که شخص را از پا درآورد.
3) فقر بسیار شدید.»

مرد گفت:«برخی از این موارد درباره‌ی من صدق می‌کند.»
امام حسن علیه السلام نیز امر کرد به او پنجاه دینار بدهند.

مراجعه شود به:
احادیث امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 7149