رمز شادابی و سلامتی


رمز شادابی و سلامتی

(طبیعت درمانی) از نگاه دکتر گیلورد هاوزر


img/daneshnameh_up/7/7b/salamat.jpg

دکتر هاوزر:

وقتی تندرستی نیست ، عقل کار نمی کند ، هنر چیزی نشان نمی دهد . نیرو پیش نمی برد ، ثروت و دارایی چیز بیهوده و عبثی می شود و هوشیاری و فراست به کار نمی آید

موضوع این مقاله آفتاب ، خاک و آب است و مثل سبزی ها که سلامت و تندرستی ما منوط به آن است و ما هم برای نشاط و سرزندگی خود به آن نیازمندیم تا بتوانیم آنچه را خوبست و برای تندرستی ما مفید می باشد از آن برگیریم؛ گفتگو می کند.
به همان اندازه که ما خود را در برابر آفتاب ، هوا ، خاک و آفتاب قرار دهیم سلامتی و تندرستی ما به همان مقیاس افزایش می یابد.
از طرف دیگر در کنار وجود ظاهری، روح و احساساتی داریم که با وضع مشکل و معجزه آسایی با محیط عادت می کند.
خوشبختی و سعادت ما در زندگانی بسته به همین عادت با محیط است و تندرستی و سلامت ما نیز مربوط به آنست و امکان ندارد که ما تندرست نباشیم و خوشبخت و سعادتمند گردیم زیرا وقتی سالمتر بودیم سعادتمندتر خواهیم شد.
و در این بهم پیچیدگی متقابل ، روابط افراد آدمی بین خود اهمیت شایانی را به خود می گیرد و آنجا راه سعادت و تندرستی است که راهی روشن و صاف و راست است و در عین حال راهی مشکل و در هم و برهم و پر رنج و عذاب می باشد.
و در همین راه پر پیچ و خم است که شما باید خود را رهبری کنید و این مسئله ای است که باید آنرا حل نمائید. اجازه بدهید من شما را کمک کنم دست خود را به من بدهید.
من هم ، در این راه درهم و برهم مدتی سرگردان بوده ام و توانسته ام اسراری از آنرا کشف کنم و اشتیاق من اکنون این است که شما را هم در این راه کمک و یاری نمایم.


لینک های مربوطه:


img/daneshnameh_up/7/72/healthy_volunteers.jpg
تعداد بازدید ها: 25326